خانه محصولات

سیستم تغذیه آنتن

چین بخشنامه - سیستم خورشیدی قطبی Rx / Tx قطبی عملکرد عالی توزیع کننده
بخشنامه - سیستم خورشیدی قطبی Rx / Tx قطبی عملکرد عالی

سیستم تغذیه آنتن

(1)
چین بخشنامه - سیستم خورشیدی قطبی Rx / Tx قطبی عملکرد عالی کارخانه

بخشنامه - سیستم خورشیدی قطبی Rx / Tx قطبی عملکرد عالی

بخشنامه - سیستم خورشیدی قطبی Rx / Tx قطبی عملکرد عالی بررسی اجمالی محصولات Gxell Ka-Band حلقوی قطبی RxTx خوراک عملکرد عالی ، حاوی موج دار است شاخ ، OMT ، قطبش مدور ، فیلتر عبور کم و فیلتر Band-pass. مشخصات فنی ... Read More
2019-09-30 17:26:16
Page 1 of 1